Deposits and withdrawals

واریز و برداشت مطمئن

از بین روش‌های پرداخت محلی، حواله‌های بانکی، کارتها، کیف‌پول‌های الکترونیکی و موارد دیگر انتخاب کنید.

معامله با ریسک همراه است

واریزی امن. برداشت فوری.

Shield and a bank

ایمنی

برای آرامش خاطر شما، وجوه شما جدا از سرمایه شرکت در بانک‌های برتر نگهداری میشود.

Globe and a certificate

نظارت

ما یک نهاد دارای مجوز و تحت نظارت هستیم و متعهد به رعایت انطباق مالی و ایمن نگه داشتن وجوه کاربران خود هستیم.

Money with a a slider

راحتی

ما طیف گستردهای از روش‌های پرداخت، از جمله بانکداری محلی را برای دسترسی بیشتر ارائه می‌دهیم.

با گزینه‌های واریز و برداشت ما آشنا شوید

لطفاً برای سؤال در مورد جزئیات کامل استفاده از این روش، با مدیر اختصاصی خدمات حساب خود تماس بگیرید و حتماً دستورالعملهای موجود در MyAlpari را مطالعه کنید.
واریزبرداشت
ارزEUREUR
کارمزد / کمیسیونبدون کارمزد3 USD / 2 EUR / 2 GBP
زمان پردازش3 تا 5 روز کاری3 تا 5 روز کاری
حداقل مبلغ100 EUR100 EUR
ارزEUR
کارمزد / کمیسیونکارمزد بانک
زمان پردازش3 تا 5 روز کاری
حداقل مبلغ100 EUR
ارزEUR
کارمزد / کمیسیون0.1% - حداقل 10 EUR، حداکثر 22 EUR
زمان پردازش3 تا 5 روز کاری
حداقل مبلغ100 EUR

لطفاً برای سؤال در مورد جزئیات کامل استفاده از این روش، با مدیر اختصاصی خدمات حساب خود تماس بگیرید و حتماً دستورالعملهای موجود در MyAlpari را مطالعه کنید.
واریزبرداشت
ارزRUR; KZT; UAH; AZN; KGSRUR; KZT; UAH; AZN; KGS
کارمزد / کمیسیونبدون کارمزدبدون کارمزد
زمان پردازش30 دقیقه30 دقیقه
حداقل مبلغ1500 RUR; 10 000 KZT; 500 UAH; 36 AZN; 500 KGS1500 RUR; 10 000 KZT; 500 UAH; 36 AZN; 500 KGS
ارزRUR; KZT; UAH; AZN; KGS
کارمزد / کمیسیونبدون کارمزد
زمان پردازش30 دقیقه
حداقل مبلغ1500 RUR; 10 000 KZT; 500 UAH; 36 AZN; 500 KGS
ارزRUR; KZT; UAH; AZN; KGS
کارمزد / کمیسیونبدون کارمزد
زمان پردازش30 دقیقه
حداقل مبلغ1500 RUR; 10 000 KZT; 500 UAH; 36 AZN; 500 KGS

لطفاً برای سؤال در مورد جزئیات کامل استفاده از این روش، با مدیر اختصاصی خدمات حساب خود تماس بگیرید و حتماً دستورالعملهای موجود در MyAlpari را مطالعه کنید.
واریزبرداشت
ارز--RUR; KZT; UAH
کارمزد / کمیسیون--2.5% RUR; 2.6% + 400 KZT; 2.5% UAH
زمان پردازش--30 دقیقه
حداقل مبلغ--500 RUR; 100 KZT; 500 UAH
ارز--
کارمزد / کمیسیون--
زمان پردازش--
حداقل مبلغ--
ارزRUR; KZT; UAH
کارمزد / کمیسیون2.5% RUR; 2.6% + 400 KZT; 2.5% UAH
زمان پردازش30 دقیقه
حداقل مبلغ500 RUR; 100 KZT; 500 UAH

لطفاً برای سؤال در مورد جزئیات کامل استفاده از این روش، با مدیر اختصاصی خدمات حساب خود تماس بگیرید و حتماً دستورالعملهای موجود در MyAlpari را مطالعه کنید.
واریزبرداشت
ارزUZSUZS
کارمزد / کمیسیونبدون کارمزدبدون کارمزد
زمان پردازش30 دقیقه30 دقیقه
حداقل مبلغ50 000 UZS50 000 UZS
ارزUZS
کارمزد / کمیسیون0&
زمان پردازش30 دقیقه
حداقل مبلغ50 000 UZS
ارزUZS
کارمزد / کمیسیون0&
زمان پردازش30 دقیقه
حداقل مبلغ50 000 UZS

لطفاً برای سؤال در مورد جزئیات کامل استفاده از این روش، با مدیر اختصاصی خدمات حساب خود تماس بگیرید و حتماً دستورالعملهای موجود در MyAlpari را مطالعه کنید.
واریزبرداشت
ارزNGNNGN
کارمزد / کمیسیون0%0%
زمان پردازش1 ساعت1 ساعت
حداقل مبلغ100 NGN100 NGN
ارزNGN
کارمزد / کمیسیون0%
زمان پردازش1 ساعت
حداقل مبلغ100 NGN
ارزNGN
کارمزد / کمیسیون0%
زمان پردازش1 ساعت
حداقل مبلغ100 NGN

لطفاً برای سؤال در مورد جزئیات کامل استفاده از این روش، با مدیر اختصاصی خدمات حساب خود تماس بگیرید و حتماً دستورالعملهای موجود در MyAlpari را مطالعه کنید.
واریزبرداشت
ارزCNYCNY
کارمزد / کمیسیون0%0%
زمان پردازش1 ساعت1 ساعت
حداقل مبلغ1000 CNY1000 CNY
ارزCNY
کارمزد / کمیسیون0%
زمان پردازش1 ساعت
حداقل مبلغ1000 CNY
ارزCNY
کارمزد / کمیسیون0%
زمان پردازش1 ساعت
حداقل مبلغ1000 CNY

لطفاً برای سؤال در مورد جزئیات کامل استفاده از این روش، با مدیر اختصاصی خدمات حساب خود تماس بگیرید و حتماً دستورالعملهای موجود در MyAlpari را مطالعه کنید.
واریزبرداشت
ارزEGPEGP
کارمزد / کمیسیون0%0%
زمان پردازش1 ساعت1 ساعت
حداقل مبلغ350 EGP350 EGP
ارزEGP
کارمزد / کمیسیون0%
زمان پردازش1 ساعت
حداقل مبلغ350 EGP
ارزEGP
کارمزد / کمیسیون0%
زمان پردازش1 ساعت
حداقل مبلغ350 EGP

لطفاً برای سؤال در مورد جزئیات کامل استفاده از این روش، با مدیر اختصاصی خدمات حساب خود تماس بگیرید و حتماً دستورالعملهای موجود در MyAlpari را مطالعه کنید.
واریزبرداشت
ارزBRLBRL
کارمزد / کمیسیون0%0%
زمان پردازش1 روز کاری1 روز کاری
حداقل مبلغ10 BRL10 BRL
ارزBRL
کارمزد / کمیسیون0%
زمان پردازش1 روز کاری
حداقل مبلغ10 BRL
ارزBRL
کارمزد / کمیسیون0%
زمان پردازش1 روز کاری
حداقل مبلغ10 BRL

لطفاً برای سؤال در مورد جزئیات کامل استفاده از این روش، با مدیر اختصاصی خدمات حساب خود تماس بگیرید و حتماً دستورالعملهای موجود در MyAlpari را مطالعه کنید.
واریزبرداشت
ارزUSD; IDRUSD; IDR
کارمزد / کمیسیون0.50%0.50%
زمان پردازش30 دقیقه1 روز کاری
حداقل مبلغ1 USD; 10 000 IDR1 USD; 10 000 IDR
ارزUSD; IDR
کارمزد / کمیسیون0.50%
زمان پردازش30 دقیقه
حداقل مبلغ1 USD; 10 000 IDR
ارزUSD; IDR
کارمزد / کمیسیون0.50%
زمان پردازش1 روز کاری
حداقل مبلغ1 USD; 10 000 IDR

لطفاً برای سؤال در مورد جزئیات کامل استفاده از این روش، با مدیر اختصاصی خدمات حساب خود تماس بگیرید و حتماً دستورالعملهای موجود در MyAlpari را مطالعه کنید.
واریزبرداشت
ارزUSDUSD
کارمزد / کمیسیون0%0%
زمان پردازش30 دقیقه1 ساعت
حداقل مبلغ1 USD1 USD
ارزUSD
کارمزد / کمیسیون0%
زمان پردازش30 دقیقه
حداقل مبلغ1 USD
ارزUSD
کارمزد / کمیسیون0%
زمان پردازش1 ساعت
حداقل مبلغ1 USD

لطفاً برای سؤال در مورد جزئیات کامل استفاده از این روش، با مدیر اختصاصی خدمات حساب خود تماس بگیرید و حتماً دستورالعملهای موجود در MyAlpari را مطالعه کنید.
واریزبرداشت
ارزUSDUSD
کارمزد / کمیسیون0%0%
زمان پردازش30 دقیقه30 دقیقه
حداقل مبلغ1 USD1 USD
ارزUSD
کارمزد / کمیسیون0%
زمان پردازش30 دقیقه
حداقل مبلغ1 USD
ارزUSD
کارمزد / کمیسیون0%
زمان پردازش30 دقیقه
حداقل مبلغ1 USD

لطفاً برای سؤال در مورد جزئیات کامل استفاده از این روش، با مدیر اختصاصی خدمات حساب خود تماس بگیرید و حتماً دستورالعملهای موجود در MyAlpari را مطالعه کنید.
واریزبرداشت
ارزUSD; EURUSD; EUR
کارمزد / کمیسیون0%0%
زمان پردازش1 روز کاری1 روز کاری
حداقل مبلغمصداق نداردمصداق ندارد
ارزUSD; EUR
کارمزد / کمیسیون0%
زمان پردازش1 روز کاری
حداقل مبلغمصداق ندارد
ارزUSD; EUR
کارمزد / کمیسیون0%
زمان پردازش1 روز کاری
حداقل مبلغمصداق ندارد

لطفاً برای سؤال در مورد جزئیات کامل استفاده از این روش، با مدیر اختصاصی خدمات حساب خود تماس بگیرید و حتماً دستورالعملهای موجود در MyAlpari را مطالعه کنید.
واریزبرداشت
ارزUSDT; ‏50+ رمزارزUSDT; ‏50+ رمزارز
کارمزد / کمیسیونبدون کارمزد0.1% - حداقل 3 USD، حداکثر 10 USD
زمان پردازش1 ساعت1 ساعت
حداقل مبلغمصداق نداردمصداق ندارد
ارزUSDT; ‏50+ رمزارز
کارمزد / کمیسیونبدون کارمزد
زمان پردازش1 ساعت
حداقل مبلغمصداق ندارد
ارزUSDT; ‏50+ رمزارز
کارمزد / کمیسیون0.1% - حداقل 3 USD، حداکثر 10 USD
زمان پردازش1 ساعت
حداقل مبلغمصداق ندارد

لطفاً برای سؤال در مورد جزئیات کامل استفاده از این روش، با مدیر اختصاصی خدمات حساب خود تماس بگیرید و حتماً دستورالعملهای موجود در MyAlpari را مطالعه کنید.
واریزبرداشت
ارزUSD--
کارمزد / کمیسیون2.5%--
زمان پردازش30 دقیقه--
حداقل مبلغ5 USD--
ارزUSD
کارمزد / کمیسیون2.5%
زمان پردازش30 دقیقه
حداقل مبلغ5 USD
ارز--
کارمزد / کمیسیون--
زمان پردازش--
حداقل مبلغ-

لطفاً برای سؤال در مورد جزئیات کامل استفاده از این روش، با مدیر اختصاصی خدمات حساب خود تماس بگیرید و حتماً دستورالعملهای موجود در MyAlpari را مطالعه کنید.
واریزبرداشت
ارزNGN--
کارمزد / کمیسیون0%--
زمان پردازش1 ساعت--
حداقل مبلغ1000 NGN--
ارزNGN
کارمزد / کمیسیون0%
زمان پردازش1 ساعت
حداقل مبلغ1000 NGN
ارز--
کارمزد / کمیسیون--
زمان پردازش--
حداقل مبلغ--

وقتی حسابی برای یک دوره 6 ماهه غیرفعال (بدون فعالیت معاملاتی) در نظر گرفته شود، ما کارمزد عدم فعالیت به مبلغ 5 یورو/دلار/ پوند اعمال خواهیم کرد. این کارمزد عدم فعالیت هر ماه اعمال میشود، تا زمانی که موجودی حساب بهطور کامل تخلیه شود.

در صورت عدم فعالیت معاملاتی، یا در صورت مشاهده هرگونه سوءاستفاده در رابطه با خطمشی بازپرداخت، این حق را برای خود محفوظ میداریم که هرگونه مبلغ بازپرداختشده را پس بگیریم. اگر پس از عدم فعالیت معاملاتی بخواهید وجوه خود را برداشت کنید، این حق را برای خود محفوظ میداریم که معادل هرگونه کارمزد بانکی اعمالشده یا 3% از کل مبلغ برداشت را از شما دریافت کنیم.

در صورت عدم نیاز به تأیید مجدد، واریزیها فوراً پردازش میشوند. Alpari مسئولیتی در قبال تأخیر در انتقال وجه که ممکن است به دلیل اختلال در سیستم پردازشگر پرداخت صورت گیرد، ندارد.

تمام نقل و انتقالات دفتر پیشخوان در ساعات کاری استاندارد پردازش میشوند، یعنی از ساعت 06:00 تا 20:00 به وقت GMT ‏+ ‏2 (به وقت GMT+3 در طی DST)، دوشنبه تا جمعه و یکشنبه از ساعت 09:00 تا 18:00 به وقت GMT+2 ‏(GMT+3 DST). برای مشتریان ساکن کنیا، از دوشنبه تا جمعه 24 ساعت شبانهروز، شنبه: 09:00 تا 14:00 و یکشنبه 10:00 تا 18:00 (به وقت GMT)

لطفاً توجه داشته باشید که برخی از بانکهای صادرکننده ممکن است اجازه واریز به کارت اعتباری/دبیت را ندهند. اگر این موضوع بر شما تأثیر میگذارد، لطفاً گزینه دیگری را انتخاب کنید یا برای راهنمایی، با مدیر خدمات حساب خود تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نقل و انتقالات بین حسابهای معاملاتی خود، لطفاً به بخش پرسشهای متداول ما در زیر مراجعه نمایید.

اطلاعات واریز

 1. پرداختهای اشخاص ثالث را نمیپذیریم. نام فرستنده باید با نام ثبتشده در Alpari مطابقت داشته باشد.
 2. مشخصاتی که در وبسایت ارائهدهنده وارد/انتخاب میکنید باید با مشخصات واردشده/انتخابشده در صفحه واریزی MyAlpari شما مطابقت داشته باشد. لطفاً توجه داشته باشید که در صورت مغایرت این مشخصات، ممکن است در پردازش پرداخت شما تأخیر صورت گیرد.
 3. نرخ تبدیل ارز به ارز محلی ممکن است هر از گاهی با توجه به ارائهدهنده محلی یا نرخهای بانک محلی تغییر کند.
 4. تمام تراکنشهای ارسالی با ارزی که با واحد پول حساب شما متفاوت است، بهطور خودکار با نرخ تبدیل Alpari تبدیل میشوند.
 5. در صورت موفقیتآمیز بودن واریزی، به زودی به حساب شما ارسال میشود. اگر Alpari یا ارائهدهنده پرداخت نتوانند اطلاعات شما را تأیید کنند، ممکن است تأخیر صورت گیرد.
 6. اگر تراکنش با ارزی انجام شود که پشتیبانی نمیشود (لطفاً جداول مربوط به ارزهای موردپشتیبانی را بررسی کنید)، واریزی شما به ارز موردپشتیبانی مدنظرتان تبدیل میشود. لطفاً توجه داشته باشید که ارائهدهنده ممکن است هزینه تبدیل ارز را دریافت کند.
 7. نرخ تبدیل ما روزانه بهروزرسانی میشود.
 8. کارمزد واریزی از مبلغ واریزشده کسر میشود. لطفاً جدول بالا را برای کارمزد/کمیسیون بررسی کنید.
 9. لطفاً جدول بالا را برای زمانهای پردازش واریزی Alpari بررسی کنید.

  اطلاعات برداشت 

 1. پرداخت به اشخاص ثالث پذیرفته نمیشود. نام گیرنده باید با نام ثبتشده در Alpari مطابقت داشته باشد.
 2. اگر میخواهید واریزی اولیه خود را برداشت کنید، باید از همان منبع وجوهی استفاده کنید که در ابتدا از آن واریز کردهاید.
 3. هرگونه سود حاصل از واریزی اولیه را میتوان با هر روش پرداخت دیگری که در دسترس شماست برداشت کرد.
 4. باید مطمئن شوید برای پوشش برداشت خود، مارجین آزاد کافی در حسابتان دارید. در غیر اینصورت، میتوانید برخی از پوزیشنهای باز در حساب خود را ببندید.
 5. در صورتی که حساب معاملاتی و مبلغ برداشت شما به ارزهای مختلف باشد، تراکنش مشمول تبدیل ارز خواهد شد و طبق جدول نرخ تبدیل در MyAlpari (نیازمند ورود به سیستم) است.
 6. نرخ تبدیل ما روزانه بهروزرسانی میشود.
 7. کارمزد برداشت از مبلغ برداشتی کسر میشود. لطفاً جدول مربوط به کارمزد/کمیسیون را بررسی کنید.
به ما بپیوندید
دروازه‌ای رو به فرصت‌های جهانی
با استفاده از Alpari به عنوان دروازه ای به سوی زندگی بهتر، به بیش از 1 میلیون معامله گر در سراسر جهان بپیوندید.

نحوه واریز در 3 مرحله ساده

نحوه درخواست برداشت در 3 مرحله ساده

پرسشهای متداول

ما طیف گسترده ای از روش های پرداخت را از جمله کارت های اعتباری و کارت بانکی، کیف پول الکترونیکی، حواله های بانکی و گزینه های پرداخت محلی را ارائه می دهیم.

ما روش های پرداخت را در صدها کشور می پذیریم. ثبت نام کنید یا وارد کابین شخصی خود در آلپاری شوید تا روش های موجود در منطقه خود را ببینید یا به جدول بالا مراجعه کنید.

حداقل مبلغ واریزی بستگی به حساب معاملاتی انتخابی شما دارد و میتواند بین 20 تا 500 دلار متغیر باشد. اما مبلغ واریزی در Alpari سقف ندارد.

لطفاً توجه داشته باشید که ارائه‌دهندگان روش‌های پرداخت ممکن است حداقل و حداکثر مبلغ واریزی خود را اعمال کنند که ممکن است با Alpari متفاوت باشد.

ی توانید به اندازه ی دلخواه خود برداشت کنید، به شرطی که از همان روش پرداختی استفاده کنید که قبلاً با آن واریز کرده‌اید.

اگر هنوز پوزیشن های باز دارید، باید مارجین آزاد کافی در حساب خود بگذارید تا برداشت و هزینه های اضافی که ممکن است رخ دهد را پوشش دهد.

وارد کابین شخصی خود در آلپاری شوید و به صفحه برداشت در منوی «پول من» بروید. مراحل برداشت وجه را کامل کنید.